top of page

FORSKNING

Läs mer
om vår forskning genom att skrolla ner

Läs mer
om våra medaljonger och mobilplattor

Forskning

Nordiska Institutet för Alternativ och Ekologisk Forskning (NIFAB)

har under ett antal år utfört forskning för att undersöka vilka effekter

virvlat/strukturerat vatten har på i första hand växtlighet. Bakgrunden är en stor

mängd erfarenheter som antyder att vattnets egenskaper kan påverkas med

s.k. virvlare vilka ger ett strukturerat vatten.
Flera av NIFAB:s studier har skett i samarbete med forskare från olika

universitet.

 

1.GRODDNING AV FRÖN  (mung- och adzukibönor, ärter)

Frön odlades i miniväxthus och bevattnades med strukturerat kranvatten.

Som kontrollgrupp användes frön som bevattnades med icke behandlat

kranvatten.

Följande effekter observerades med strukturerat vatten:

- Frön grodde tidigare

- En större procent av frön grodde

- Tillväxten hos plantor var snabbare under de första veckorna

- Rotsystemet var mer omfattande, plantorna var svåra att frigöra från varandra

pga detta. Rötterna var tjockare och segare än hos kontrollfrön.

Undersökningarna baserar sig på 1000-tals frön.

 

Iakttagelse: odlingskärlen var lättare att rengöra.

Resultaten stöds av uppgifter från professionella odlare. (MUNKA GRODDAR)

 

2.ODLING AV TOMAT  (Elin plantor)

2.1. Odling av tomat har skett dels i speciella växtrum, där plantorna bytte plats

med intervaller, dels i ett mindre växthus. Plantorna odlades i inköpt växthusjord.

Bevattningen skedde med strukturerat respektive icke behandlat kranvatten.

 

RESULTAT, plantor vattnade med strukturerat vatten:

- Tomatplantorna konstaterades ha snabbare initial tillväxt

- Rötterna märkbart längre

- Visuell granskning: tomatplantorna var stadigare än i kontrollgruppen.

Mätning av plantornas omkrets på 5 resp 10 cm:s höjd ovanför roten visade att

stjälkarna var signifikant tjockare. En skördeökning noterades.

Övriga iakttagelser: Starkare tomatdoft i odlingsrum när bevattningen skett med

strukturerat vatten.

c tomater.jpg

  Fig.1. Tomat vattnad med strukturerat vatten (tap water whirled) till vänster. Icke

behandlat kran vatten till höger. Bilden är tagen ca 3 veckor efter skörden.

Tomatfrukten (strukturerad) har uppenbarligen större hållbarhet.

c 147.jpg

Fig 2. Tomatplantor som gav upphov till fröna på bilden till vänster var vattnade med

obehandlat kranvatten, till höger frön som kommer från plantor vattnade med strukturerat

vatten. Bilden är tagen sex dagar efter sådden. Försöket visar att frön från strukturerade

tomater gror snabbare och att en större procent av föna gror. Testet skall upprepas för att

verifiera resultatet.

 

 

2.2 Utvärdering av hur strukturerat vatten påverkar tomaters tillväxt,

näringsämnesupptagning samt anatomi.

Syftet var att:

• undersöka om strukturerat vatten har någon inverkan på unga tomatplantors tillväxt och

näringsämnesupptagning.

• undersöka strukturerat vattens inverkan på stamanatomin.

Tomatplantor odlades upp, dels i näringslösning, dels i jord under 5 veckor. Orsaken var

att se om det strukturerade vattnet påverkade jorden så att växternas

näringsämnesupptag ändrades. Bevattningen skedde med strukturerat respektive icke

strukturerat vatten. Tomatplantorna delades i stam, blad och rötter vilka vägdes före och

efter torkning 48 timmar i 105°C. Bladen undersöktes också på total ytstorlek. Materialet

våtförbrändes och analyserades på näringsämnen med hjälp av

atomabsorptionsspektrofotometer, elementanalysator samt spektrofotometer.

 

Tomater odlades också upp till blomning. Stammarna hos de strukturerade tomaterna var

stelare än stammarna hos kontrollgruppen. P.g.a. detta undersöktes dels kiselhalten, dels

anatomin och cellväggstjockleken hos cellerna. Dessutom vägdes stammarna otorkade,

torkade i 105°C samt 550°C för att beräkna organisk halt

(varav största delen är cellväggar).

Sammanfattning av resultat med plantor:

Plantor vattnade med strukturerat kranvatten uppvisar följande olikheter jämfört med

plantor  vattnade med obehandlat kranvatten:

- Stammarna är styvare

- Cytologiska studier: Vattenledande delar, som också står för sekundär ”ved” bildning,

(xylemet), har flera cellager. Cellväggarna är tjockare och lignifierade (resultatet verifierar

iakttagelsen om stabilare planta och större omkrets hos stammar). Med statistisk

signifikans konstateras att vidden hos interfasciculärt xylem och fasciculärt xylem är 1,8

respektive 1,3 gånger större jämfört med plantor vattnade med kranvatten.

- Stödjevävnad, schlerenchym bildas på ett tidigare stadium.

- Den organiska halten och torrvikts (DW) – friskvikts (FW) kvoten ökade.

- Rötter och stammar innehöll mera kisel. Samma effekt noteras även i äldre stammar.

- Vissa olikheter i mineralämnes sammansättningen konstaterades baserat på två

analyser.

- I ett antal prov noterades att C-vitamin halten är högre.

Resultaten är preliminära och fortsatta studier bör ske med ett större antal växter.

 

3. BETONG:

Resultat från forskning visar att strukturerat vatten (PM-90 vatten) ger betong positiva

egenskaper.

I NIFABs samarbete med ett betonglaboratorium har konstaterats att hållfastheten ökar

med över 15%. Sättmått, utbredning och krympning uppvisar likaså fördelar. Försöken

utfördes i liten skala.

NIFAB har förutom ovanstående 90-vatten även använt andra former av strukturerat

vatten och noterat bl.a. följande:

- Komponenterna i betong är lättare att blanda  och flyter ut bättre (torde bero på minskad

ytspänning hos vattnet).

- Enligt preliminära resultat behöver betongen inte vibreras lika mycket. Pilottest visar att

betongen troligen innehåller mindre antal luftbubblor.

- Det finns indikationer på att cement och vattenförbrukningen kan minska (jfr att

cementindustrin står för 5% av den globala koldioxidproduktionen).

Preliminära test med svepelektronmikroskop (SEM) visar att ytstrukturen på betong är olik

när strukturerat vatten används vid produktionen. Enligt en tolkning beror det på att

energi tillförts.

Test med elkänsliga personer visar att betong i vilken man använt strukturerat vatten

förfaller att ge ett visst skydd mot elektromagnetisk strålning. Jfr Klaus Volkamers studie i

avsnittet Virvlat Vatten.

NIFAB söker tillämpningar i industriell skala för betongindustrin.

4. Kan avdödningshastigheten av bakterier påverkas av strukturerat s.k. virvlat vatten?

För att ta reda på om virvlat vatten kan påverka avdödningshastigheten hos bakterier

undersöktes MIC (minsta inhiberande koncentration) av klor på E. coli. Som inhibitor

användes natriumhypoklorit i olika koncentrationer.

 

5. Cyanobakterier (blågröna alger)

Vatten i vattendrag får uppenbarligen speciella egenskaper vid strukturering.

Fanerogamer (kärlväxter) gynnas medan cyanobakterier hämmas i sin tillväxt under

vissa okända omständigheter. Undersökning har bedrivits i över 15 vattendrag av vilka

14 är sjöar.

(hyperlänk)

Laboratorietest med cyanobakteriekulturer, aug-08

671.jpg

Fig. 5. Till vänster en kultur med en sk minivirvlare/-strukturerare, till höger en kultur utan

virvlare. Kulturerna innehöll initialt samma mängd av följande arter: Anabaena 7120,

Microcystis PCC 7806, Leptolyngbya 73110, Phormidium sp.

 

Bilden visar situationen i dekanterglasen två veckor senare. Förutom den stora skillnaden

i förekomsten av blågröna alger fanns det en stor mängd mygglarver i det strukturerade

vattnet, i det ostrukturerade påträffades endast ett fåtal larver

Lab.experiment:

För ovanstående cyanobakterie-arter söktes de frekvenser som de olika arterna var

känsliga för. Vid en exponering med dessa specifika frekvenser förstördes

cyanobakterierna.
 

6. Refraktometer

Mätningar av relationen olja - vatten med refraktometer visar ett tydligt gränsskikt vid

användningen av icke strukturerat vatten. Med strukturerat vatten är gränsskiktet diffust.

(Metallic AB)

bottom of page